Adatvédelmi nyilatkozat


A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. (a továbbiakban: Avtv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (a továbbiakban: Infotv.) alapján a GRUBER Travel Kft. az alábbi adatkezelési tájékoztatót alkotja figyelembe véve az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE:

Név: GRUBER Travel Kft.

Cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 91/a.

Telefon: +36 (1) 333-2211

E-mail: info@grubertravel.hu

Engedélyszám: U-001033

Képviseli: Gruber Csaba ügyvezető

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A GRUBER Travel Kft. az Utas/Ügyfél/Ajánlatkérő személyes adatait csak az Utas/Ügyfél/Ajánlatkérő hozzájárulása (ajánlatkérése, foglalása és/vagy regisztrációja), vagy jogszabály kötelező előírása alapján kezeli.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A GRUBER Travel Kft. Az Infotv. alapján személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet, amely kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. E célok lehetnek különösen:
 • regisztrációhoz és hozzájáruláshoz kötött direkt marketing tevékenység
 • ajánlatkérés, ajánlatküldés
 • szerződéskötés
 • utazási csomag, repülőjegy, szállodai szolgáltatás értékesítése, közvetítése
 • panaszok, bejelentések, igények kezelése
 • igényérvényesítés
 • kapcsolattartás
 • jogszabályi előírások, kötelezettségek teljesítése
Az Utastól/Ügyféltől/Ajánlatkérőtől a foglalás/regisztráció során tehát csak olyan adatok kérhetőek, amelyek az utazás létrejöveteléhez vagy egyéb szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

Elektronikus hírlevél:

Amennyiben az Utas/Ügyfél/Ajánlatkérő feliratkozik a GRUBER Travel Kft. hírlevelére, a GRUBER Travel Kft. saját döntése szerinti gyakorisággal, de maximum napi gyakorisággal hírlevelet küld neki, kivéve abban az esetben, ha az ennél sűrűbb hírlevél küldést az Utas/Ügyfél/Ajánlatkérő maga kéri. A GRUBER Travel Kft. lehetőség szerint igyekszik a lakóhely, illetve korábbi utazások és más megadott adatok alapján személyre szabottan utazást ajánlani a hírlevél olvasóinak. A hírlevélre való feliratkozással az Utas/Ügyfél/Ajánlatkérő hozzájárul ahhoz, hogy a GRUBER Travel Kft. az ehhez szükséges személyes adatait kezelje.

Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, email cím, továbbá a regisztráció körében felsorolt adatok.

Az adatok kezelésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található „Leiratkozás” linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

COOKIES:

A GRUBER Travel Kft. a weboldalain sütiket használ, melyek az Utas/Ügyfél/Ajánlatkérő preferenciáit és egyéb olyan információkat tárolnak, amelyek segítenek hatékonyabbá tenni a weboldalakat. Az oldalakon keresztül semmilyen olyan információt nem gyűjt a GRUBER Travel Kft., amely alapján az Utas/Ügyfél/Ajánlatkérő személye beazonosítható lenne. A sütikkel kapcsolatos további információk, és a böngészőben történő beállításokról bővebb információt itt található: http://www.aboutcookies.org/.

Webáruházunk a Google AdWords Remarketing szolgáltatását használja, azért, hogy később a már minket meglátogató felhasználókhoz érdekes reklámokat tudjuk eljuttatni a Google AdWords Display hálózatában részt vevő weboldalakon keresztül. Az ilyen típusú cookikat letilthatja a Google hirdetési beállítások kezelő felületén.

AZ ADATKEZELÉS MENETE:

A GRUBER Travel Kft. által üzemeltetett www.grubertravel.hu / www.torokutak.hu / www.elutazna.hu weboldalak meglátogatásához nincs szükség regisztrációra, személyes adatokat sem kell megadnia, azonban a weboldalon található meghatározott szolgáltatás igénybe vétele (ajánlatkérés/foglalás) kizárólag személyes adatok (nem, vezeték -és keresztnév, cím [irányítószám, település, utca, házszám], e-mail cím, telefonszám, születési dátum) közlésével lehetséges. Ezek az adatok csak azután kerülnek a GRUBER Travel Kft.-nél rögzítésre, miután az Utas/Ügyfél/Ajánlatkérő ajánlatkérés/foglalás közben megadta őket.

A weboldal látogatása alatt a szerver a következőket rögzíti és tárolja:
 • az Utas/Ügyfél/Ajánlatkérő internet-szolgáltatójának IP címét
 • azt a weboldalt, ahonnan az Utas/Ügyfél/Ajánlatkérő meglátogatta az oldalt
 • azokat a weboldalakat, amelyeket az Utas/Ügyfél/Ajánlatkérő erről a weboldalról meglátogatott
 • a látogatás időpontját és időtartamát.
A weboldalon található linkek átvezethetnek olyan weboldalakra, amelyekre a jelen szabályzat nem érvényes.

Személyesen történő szerződéskötéskor az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttéhez minimálisan szükség van a weboldalon is kötelezően szükséges adatok megadására, de a kezelt adatok köre szolgáltatásfajtánként változhat.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

Az adatkezelés a/az ajánlatkéréssel/szerződéskötéssel kezdődik és az adatok törléséig tart.

Az Utassal/Ügyféllel/Ajánlatkérővel kapcsolatos információk őrzése csak addig tart, amíg az a cél megvalósításához szükséges. Az Infotv 6. § (5) alapján, ha a személyes adat felvételére az Utas/Ügyfél/Ajánlatkérő hozzájárulásával került sor, a GRUBER Travel Kft. a felvett adatokat jogi kötelezettsége teljesítése céljából, vagy saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

ADATBIZTONSÁG ÉS TITOKTARTÁS:

A GRUBER Travel Kft. gondoskodik az Utas/Ügyfél/Ajánlatkérő adatainak sértetlenségéről és biztonságáról, ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt-, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, a következő pontban rögzített adattovábbításon túli továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A GRUBER Travel Kft. gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek, illetve az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről.

ADATTOVÁBBÍTÁS:

A GRUBER Travel Kft. szolgáltatásait szerződött partnerei útján látja el. Ennek érdekében továbbítja az Utas/Ügyfél/Ajánlatkérő adatait annak érdekében, hogy partnerei teljesíteni tudják a megrendelt szolgáltatást. Ekörben az adattovábbítás a szolgáltatás teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így megrendelésével az Utas/Ügyfél/Ajánlatkérő kifejezetten hozzájárul a megadott adatok előbbiekben meghatározott körben, célból és ideig történő tárolásához, továbbításához, kezeléséhez, azaz az Utas/Ügyfél/Ajánlatkérő adatait csak abban az esetben továbbítja a GRUBER Travel Kft. harmadik fél számára, amennyiben az az utazás megvalósulásához szükséges.

Az utazási szerződés aláírásával az Utas/Ügyfél/Ajánlatkérő az adatainak külföldre (harmadik országba) történő továbbításához kifejezetten hozzájárul. A GRUBER Travel Kft. a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerén túl harmadik személynek adatot nem továbbít, kivéve ha az adattovábbítás jogszabály kötelező előírása alapján kötelező.

A GRUBER Travel Kft. a partnerei (harmadik személy) adatkezeléséért nem vállal felelősséget.

AZ UTAS/ÜGYFÉL/AJÁNLATKÉRŐ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI:

Az Avtv. alapján az Utasnak/Ügyfélnek/Ajánlatkérőnek joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Utas/Ügyfél/Ajánlatkérő ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti a GRUBER Travel Kft. Ezen kívül az Utas/Ügyfél/Ajánlatkérő kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Az Utas/Ügyfél/Ajánlatkérő a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérését az info@grubertravel.hu e-mail címen terjesztheti elő.

PANASZ, JOGORVOSLAT:

Jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu